top of page

Maria Vaňová - preklady a tlmočenie

Dodávateľ sa na základe zmluvy zaväzuje poskytnúť objednávateľovi prekladateľské, tlmočnícke služby a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za služby dohodnutú cenu.

bottom of page