ÚRADNÉ PREKLADY

ÚRADNÉ PREKLADY

Úradný preklad musí splniť niekoľko náležitostí,aby mohol byť použitý v úradnom styku:

  • musí ho zhotoviť úradný prekladateľ (resp. súdny prekladateľ)
  • úradný prekladateľ musí mať od Ministerstva spravodlivosti SR poverenie, a oprávnenie na zhotovovanie takýchto prekladov
  • pri každom preklade musí úradný prekladateľ prehlásiť, že originál je zhodný s prekladom, za čo ručí svojím podpisom a oficiálnou pečiatkou
  • úradný preklad sa neoddeliteľne viaže s dokumentom, z ktorého sa prekladal